Kaj so nepremičnine?

Nepremičnine so zemljišča in vse kar je na teh zemljiščih zgrajeno, raste ali je pritrjeno. Pridelki, ki so namenjeni obdelovanju se ne štejejo kot nepremičnine.

Nepremičnine so zemljišča ter vse ostalo kar zemljiščem pripada, ter je po zakonu o nepremičninah nepremično.

Nepremičnine so ekonomsko zelo pomembne, redke ter omejene, imajo pa posebno mesto v pravnem sistemu. Nanašajo se na pravne posle, kateri imajo vpliv, da se pravice ustanavljajo, spreminjajo, ugašajo na način pravnega režima različnih vrst pravic na nepremičninah.

Ena izmed definicij pravi, da so nepremičnine stvari, ki jih brez, da bi jih poškodovali ne moremo premakniti. Med nepremičnine štejemo: zemljišča, stavbe in posamezni deli stavb, drugi objekti, če tako določa zakon.

Ena izmed definicij tudi pravi, da je nepremičnina premoženje, dobrina oziroma vrsta imetja, ki se prične z zemljiščem ter je povezano z vsemi izboljšavami zemljišča.

Najbolj pomembna in tudi glavna lastnost nepremičnin je nepremičnost, vendar v tem primeru lahko le za zemljišča trdimo, da so res nepremična. Teoretični je zgradbe možno premikati, ampak v realnosti to predstavlja precej velike stroške, zato se to v praksi izvaja zelo redko. Prav tako lahko najdemo podobnost z neuničljivostjo nepremičnine. Zemljišča so neuničljiva, pri zgradbah je malo drugače, ker se lahko uničijo, vendar pa jim pripisujemo dolgo življenjsko dobo. Ločiti je potrebno med fizično neuničljivostjo in ekonomsko trajnostjo.

Nepremičnine so zelo redke, to pomeni, da je ponudba nepremičnin nezadostna, tu se pojavlja ekonomsko vprašanje povezano z nepremičninami. Nepremičninam pripišemo tudi značilnost soodvisnosti, kar se nanaša na medsebojno vplivanje uporab, izboljšav in vrednosti.

Na kratko so nepremičnine stvari, ki so negibljive, so negibne oziroma nepremične, to pomeni, da jih ne moremo premikati. Torej so nepremičnine zemljišča, stavbe, mostovi, ceste. Imajo zelo visoko vrednost. Pogosto pa imajo tudi državni, socialni, kulturni ali zgodovinski pomen. Za življenje posameznikov so zelo pomembne, sploh kar se tiče bivalnih nepremičnin.